ประชาสัมพันธ์ฝ่ายงานวิชาการ
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ต้น
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ปลาย
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ต้น (ใช้สูตรในการคำนวณ)
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ปลาย (ใช้สูตรในการคำนวณ)
แบบฟอร์ม ปพ. สาระเพิ่ม เทอม 2 ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2564
รายงานการเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้น ม.2 64-2
รายงานการเลือกชุมนุม ระดับชั้น ม.1-6 64-2
รายงานการเลือกสาระเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.3 64-2
รายงานการเลือกสาระเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.2 64-2
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ต้น (เป็นสูตรใช้ในการคำนวณ)
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ปลาย (เป็นสูตรใช้ในการคำนวณ)
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ปลาย
แบบฟอร์ม ปพ. สาระเพิ่ม เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์ม ปพ. เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ม.ต้น
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ปี 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 สาระเพิ่มเติม สุมณฑา
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 สาระเพิ่มเติม จันทิมา
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 สาระเพิ่มเติม พีระพงศ์
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 สาระเพิ่มเติม วิไลรัตน์
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 สาระเพิ่มเติม สุชาติ
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 สาระเพิ่มเติม จำนงค์
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 สาระเพิ่มเติม อภิรัฐ
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 สาระเพิ่มเติม สุทธิเกียรติ
เอกสาร ปพ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 สาระเพิ่มเติม สุกานดา
ประกาศสอบเเข่งขันคนเก่ง ท.พ.ว. ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563