โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1.  ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  ตั้งอยู่ที่  32/1  หมู่ที่  2  ถนนนคร-สงขลา  ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80290  โทรศัพท์ 0-7584-5001  โทรสาร  0-7584-5001  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1  ผู้บริหารชื่อ  นายสุภาพ ยะพงศ์  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  15  ธันวาคม  2563  จนถึงปัจจุบัน

2.2  ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

                        โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2529  ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลทางพูน อำเภอร่อนพิบูลย์  ตำบลชะเมา  อำเภอปากพนัง  ตำบลดอนตรอ  อำเภอเชียรใหญ่  และตำบลท่าเรือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน  และผู้ทรงคุณวุฒิจากตำบลดังกล่าว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  จึงประชุมตกลงกันให้มีการดำเนินการจัดตั้ง โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ขึ้น ณ หมู่ที่ 2  ตำบลทางพูน  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะนั้นโดยคณะกรรมการวัด และพระครูใบฏีการุ่นสุมโน เจ้าอาวาสวัดสหธรรมมิการาม(วัดทางพูน)  อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด จำนวน 35 ไร่ เป็นที่ตั้งโรงเรียน ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ชค. 104 ขึ้น 1 หลัง  ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 ไร่ 2 งาน 86.5 ตารางวา  รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียน 36 ไร่ 2 งาน 86.5 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2530  ได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียนแบ 108 ล. จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2532  ได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้สร้างอาคารเรียนแบ 108 ล. จำนวน 1 หลังและได้ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ชค. 104 ขึ้นใหม่  เป็นโรงฝึกงานแบบ 102/27

ปีการศึกษา 2534  ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สร้างโรงอาหารและหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2534-2535 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง และบ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2537  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียน แบบ 35 คน 1 หลัง  หอถังประปา 1 ชุด ถนนลูกรังหินคลุก 1 สาย และอาคารเรียนแบบ 324 ล 1 หลัง

ปีการศึกษา 2539 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 204/27 จำนวน 1 หลัง และถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

สถานที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ตั้งอยู่ที่  32/1  หมู่  2  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์
 80290  โทรศัพท์  0-7584-5001

โทรสาร  0-7584-5001  E-mail : tpwk_school@hotmail.com   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลท่าเรือ  อำเภอเมือง  ตำบลชะเมา  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช