โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
คณะผู้บริหาร

นางสุวรรณี เกื้อสังข์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนันทรัตน์ คงทน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทรงธรรม สุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ

นางจินตนา บรรจงเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสุมลฑา สิงโหพล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายพีระพงศ์ ทวีเลิศสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายฐาปกรณ์ เรืองอ่อน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป