โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
ประชาสัมพันธ์งานพัสดุและการเงิน
แบบฟอร์มเอกสารการเงิน
แบบฟอร์มบันทึกข้อความอนุมัติจัดจ้าง (pdf)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความอนุมัติจัดจ้าง (word)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565
แบบฟอร์มรายงานโครงการปี 2565
แบบฟอร์มรายงานโครงการปี 2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผู้ได้รับจัดซื้อจัดจ้างโรงอาหาร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2566